Våra medlemsföreningar är:

 

RSMH Örebro län och RSMH Örebro lokalförening

Arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
www.rsmh.se

 

FPS

FPS, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län är främst en anhörigförening som arbetar med
anhörigstöd för psykisk hälsa i hela Örebro län men FPS verkar också aktivt för att tillvarata de psykiskt funktionsnedsattas intressen.
Föreningen har en anställd anhörigkonsulent som arbetar länsövergripande, och erbjuder såväl individuellt stöd som i grupp.
www.psykiatrisktsamarbete.se

 

Autism Örebro län

Arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och andra autismliknande tillstånd.
www.autism.se/orebro

 

 

 

 

Föreningen Balans Örebro

För alla med erfarenhet av depression, dystymi, utmattningsdepression eller bipolär sjukdom, egen erfarenhet eller som anhörig. Vi har föreläsningskvällar, samtalsgrupper och självhjälpsgrupper. Vi finns på Instagram och Facebook.

 

 

 

 

 

AHA

Stödjer dig som står nära någon som missbrukar alkohol, droger eller spel.
Vi har bemannad jourtelefon, telefonrådgivning, enskild rådgivning, självhjälpsgrupper samt studiecirklar.
www.aha-forening.org

 

 

 

Föreningen Stjernan

Dagverksamhet för människor med psykiska funktionsvariationer. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning och kamratskap. Känsla av sammanhang är en av de viktigaste grunderna för hälsa och välbefinnande, något som vi ständigt arbetar med för att stärka hos våra medlemmar.

www.stjernan.simplesite.com

 

 

 

Verdandi

Arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk samt för gemenskap och solidaritet mellan människor.
Arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete.
www.verdandiorebro.se

 

 

 

 

Sektionen (H)järnkolls Ambassadörer

Ambassadörerna föreläser och utbildar utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Vi arbetar för att minska fördomar och sprida kunskap om psykisk ohälsa i samhälle.

https://orebrolan.hjarnkoll.se