Stadgar för föreningen (H)järnkoll Örebro län

§ 1 Föreningens namn är Föreningen (H)järnkoll Örebro län som är en ideell förening.

§ 2 Föreningen har sitt säte i Örebro

§ 3 Föreningens ändamål:                                                                                                                   

Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som har till uppgift:

Att organisera Hjärnkollsambassadörer inom psykiatrisk vård och omsorg i Örebro län.

Att arbeta för att öka kunskap, minska negativa attityder och diskriminering för att därigenom öka inflytandet och rätten till delaktighet för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Att bedriva regional ambassadörsveksamhet. Med regional ambassadörsverksamhet avses aktiviteter för att samordna, marknadsföra och på andra sätt stödja länets Hjärnkollsambassadörer att enskilt och i nätverk arbeta med att öka kunskapen kring psykisk ohälsa. Motverka fördomar och diskriminering.

Att samverka med andra berörda föreningar/organisationer regionalt och nationellt, som främjar samarbete inom psykiatrisk vård och omsorg.

Att i samarbete med Riksförbundet (H)järnkoll, rekrytera, fortbilda och stödja regionens ambassadörer, samt medverka i ett nationellt nätverk för samordning, erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete inom Riksförbundet (H)järnkoll.

Att Föreningen (H)järnkoll Örebro län, ställer sig bakom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

§ 4 Medlemskap:

Föreningen (H)järnkoll Örebro län, är bildad av medlemsorganisationerna som ingår i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) som samtliga är medlemmar.

Utbildade Hjärnkollsambassadörer och supportrar bildar en sektion med rätt till två ordinarie och två ersättarplatser i styrelsen. Andra föreningar/organisationer som vekar i Örebro län och som arbetar inom psykiatrisk vård och omsorg kan söka medlemskap. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

Övriga föreningar/organisationer kan genom avgift stödja föreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar. Stödmedlemmar kan inte inneha förtroende uppdrag, äger inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas som ombud till årsmötet.

§ 5 Uteslutning:

Föreningen har rätt att utesluta styrelsemedlemmar/medlemsföreningar, som allvarligt och upprepat motverkar föreningens verksamhet eller ändamål. Beslut om utslutning fattas av styrelsen. Beslut av uteslutning får endast ske om styrelsemedlemmar/medlemsföreningar eller Hjärnkollsambassadören har fått en skriftlig varning. Berörda styrelsemedlemmar/medlemsföreningar eller Hjärnkollsambassadör ska ha getts tillfälle att yttra sig i beslutet. I beslutet ska skälen för åtgärden redovisas.

Överklagan från styrelsemedlemmen/medlemsföreningar eller Hjärnkollsambassadörer ska skriftligt vara inskickad till Föreningen (H)järnkoll Örebro län, senast en månad efter att vederbörande delgivits beslutet om uteslutning rån föreningen. Ärendet fastställes av årsmötet, beslut ska meddelas den förening/berörde Hjärnkollsambassadören senast inom en vecka.

6 Föreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december, vilket också utgör räkenskapsåret. Årsmötet ska hållas senast 30 april. Kallelsen till årsmötet skall skickas ut minst två månader i förväg.

Motioner från medlemsföreningarna ska vara styrelsen tillhanda före december månads utgång.

Varje medlemsförening har rätt att utse två ombud vardera, samt ersättare till dessa. Sektionen (H)järnkollsambassadörer utser två ombud och två ersättare till årsmötet. Ombuden ska vara anmälda en månad före mötet. Ombuden har yttrande, förslags och rösträtt. Årsmötet är öppet för medlemsföreningarna och sektionens medlemmar, som då är åhörare utan de rättigheter som tillfaller valda ombud. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse, samt förslag till styrelse och yttrande över motioner skickas till ombuden senast en månad före årsmötet.

Ombuden har yttrande, förslags och rösträtt. Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelse.

Årsmötesprotokollen ska skickas till ombuden och medlemsföreningarna senast två månader efter årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare samt två justerare och två rösträknare
 7. Prövning av avstängning/uteslutning
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk berättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 12. Behandling av motioner
 13. Behandling av förslag från styrelsen
 1. Stadgeändringar
 2. Medlemsavgift
 1. Förslag till verksamhetsplan
 2. Fastställande av budget
 3. Fastställande av rese-traktamente-förlorad arbetsförtjänst för attitydambassadörer och styrelse
 4. Val av styrelse- Val av minst fyra styrelseledamöter för två år, väljes växelvis-Eventuella fyllnadsval
 5. – Val av minst tre ersättare för ett år
 6. -Ordförande vartannat år
 7. Val av två revisorer för två år, varav en godkänd, väljes växelvis och två revisionsersättare för ett å, varav en godkänd.
 8. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en är sammankallande.
  1. Årsmötet avlutas 

§ 7 Firmatecknare

Föreningen tecknas av den/de som styrelsen därtill utser på sitt konstituerande möte.

7.1 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet fattar beslut om verksamhetsplan och budget samt utser en föreningsstyrelse.

7.2 Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen verkställer årsmötets beslut och leder den löpande verksamheten under verksamhetsåret.

§ 8 Föreningens styrelse och förvaltning

Styrelsen har att mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess tillgångar. Styrelse ska bestå av en ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter och minst tre ersättare.

Mandattiden för ordförande är två år och för de ordinarie ledamöterna två år. De tillsätts växelvis. Ersättarnas mandattid är ett år.

På styrelsemötena har varje ordinarie ledamot en röst. Valberedningen avgör i vilken ordning ersättarna ska gå in. Beslut fattas med enkel majoritet. För att uppnå största möjliga enighet, bör möjligheten till återremittering för ytterligare beredning vid behov prövas. Föreningens styrelse är beslutsmässigt om mer än hälften av dem är närvarande. Styrelsen upprättar medlemsförteckning.

§ 9 Revisorer

Revisorerna ska granska föreningsstyrelsens verksamhet och ekonomiskförvaltning, genomföra revision av räkenskaperna, samt avge revisionsberättelse.

Berättelse över revisorernas arbeta lämnas varje räkenskapsår senast sex veckor före årsmötet. Revisionsberättelse ska innehålla förslag angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.

§ 10 Förberedande av val

Årsmötet väljer intill tiden för nästa ordinarie årsmöte en valberedning med minst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande. Valberedningen har att efterfråga nomineringar och att förbereda samtliga val till årsmötet. Vägledande för valberedningens arbete ska vara att styrelsen får en väl avvägd sammansättning, beträffande ledamöternas föreningstillhörighet, kön, ålder och intressen. Nomineringarna ska vara skriftliga och vara inlämnade senast sex veckor före årsmötet. Därefter kan endast valberedningen föreslå personer till styrelsen. Övriga nominerade redovisas på årsmötet och kan föreslås av ombuden.

§ 11 Medlemsavgift

Årsmötet beslutar om storleken på medlemsavgiften och när den ska erläggas.

§ 12 Stadgeändringar

Ändring av stadgarna görs på årsmötet. Förslag på ändringarna ska skickas ut med handlingarna till mötet. För att stadgeändring ska ske fodras minst två tredjedelars (2/3) majoritet.

§ 13 Extra årsmöte

Ordförande ska kalla till extra årsmöte inom 2 månader genom en skriftlig kallelse, efter begäran av styrelsen eller minst hälften av alla föreningens medlemmar.

§ 14 Upplösning

För beslut om upplösning av föreningen fordras två tredjedelars (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte, som tidigast kan ske tre veckor efter det ordinarie årsmötet, där det beslutats om upplösningen av Föreningen (H)järnkoll Örebro län.

Eventuella kvarstående, inte återbetalningspliktiga medel, återbetalas till medlemsföreningarna.

Medlemsföreningarna i Föreningen (H)järnkoll Örebro län och sektionen (H)järnkolls Ambassadörerna Örebro län är:

 • RSMH Örebro län
 • RSMH Örebro lokalförening
 • FPS
 • Autism & Aspergerföreningen Örebro län
 • Quinnoqulan
 • Föreningen Balans Örebro
 • Attention Lindesberg med grannkommuner
 • Attention Örebro lokalförening
 • SPES
 • AHA
 • Föreningen Stjärnan
 • Verdandi
 • Sektionen (H)järnkolls Ambassadörer